Архив на нормативни документи

1.  Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 29. СУ Кузман Шапкарев

2. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

3. Наредба 5_30.11.2015_за общообразователната подготовка

4. Наредба 4_30.11.2015_за учебния план

5. Наредба_7_11.08.2016_за профилираната подготовка

6. НАРЕДБА за приобщаващото образование

7. Наредба_8_23.08.2016_за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование

8. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

izm_nrdb10_dejnosti_260917 (1)

izm_nrdb10_organizaciaUchObrazovanie_051018 (1)

izm160419_nrdb10_2016_org-dejnosti

izm-nrdb10-2016_org_130919

9. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

izm_nrdb11_ocenjavane (1)

izm_nrdb11-2016_ocenjavane_100919 (1)

10. НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

11. НАРЕДБА №3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

12. НАРЕДБА №1 ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

13. ZAKON_za_publicnite_finansi-2017

14. НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

15. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

16. Правила за достъп до обществена информация; заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и данни за звеното, което отговаря за приемането им

17. Информация във връзка със защита на личните данни

18. Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция

20. Актуализирана план-програма по БДП – 2021/2022

21. План-програма по БДП – 2022-2023