Нормативни документи

1.  Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 29. СУ Кузман Шапкарев

2. Закон за училищното и предучилищното образование

3. Наредба 5_30.11.2015_за общообразователната подготовка

4. Наредба 4_30.11.2015_за учебния план

5. Наредба_7_11.08.2016_за профилираната подготовка

6. Наредба приобщаващо образование

7. Наредба_8_23.08.2016_за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование

8. Наредба_10_01.09.2016_за организация на дейностите в училищното образование

9. Наредба_11_01.09.2016_оценяване на резултатите от обучението на учениците

10. НАРЕДБА №3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

11. НАРЕДБА №1 ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

10. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

11. Правила за достъп до обществена информация; заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и данни за звеното, което отговаря за приемането им

12. Информация във връзка със защита на личните данни

13. Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция