НовиниПрием на ученици

Прием на ученици в подготвителен и първи клас за учебната 2017/2018 година в 29. СУ „Кузман Шапкарев„

Уважаеми родители,

За осъществяването на приема   в нашето училище, можете да се запознаете с указанията и стъпките  за кандидатстване:

Прием на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година

 2 паралелки по 22 ученици

изучаване на чужд език – английски, руски или френски

І. Критерии за прием в първи клас: 

А.ОБЩИ КРИТЕРИИ бр.точки Необходими документи

1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената от районната администрация прилежаща територия на училището

 

43 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община

30 г. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от посдтоянния адрес на територията на Столична община

29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Проверка на Комисията

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

При класирането, ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки

 

6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 20 т. Удостоверява се от училището
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН

8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия

10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ бр.точки Необходими документи
1. Дете с двама починали родители 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето
1. Дете с един починал родител 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето
2. Дете с трайни увреждания над 50% 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК
3. Дете от многодетно семейство 20 т. Удостоверение за раждане на децата
4. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция «Социално подпомагане»

 

Прием на ученици в подготвителен  клас за учебната 2017/2018 година

 1 паралелка 

ІІ. Критерии за прием в подготвителен клас: 

А.ОБЩИ КРИТЕРИИ бр.точки Необходими документи

1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената от районната администрация прилежаща територия на училището

 

43 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община

30 г. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от посдтоянния адрес на територията на Столична община

29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

Проверка на Комисията

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на класиране на детето.

При класирането, ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки

 

6. Други деца от семейството, обучаващи се в училището 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН

7. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия

10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
8. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ бр.точки Необходими документи
1. Дете с двама починали родители 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето
1. Дете с един починал родител 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето
2. Дете с трайни увреждания над 50% 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК
3. Дете от многодетно семейство 20 т. Удостоверение за раждане на децата
4. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция «Социално подпомагане»

ІІІ. Прилежаща територия на 29.СУ «Кузман Шапкарев» , определена и утвърдена от кмета на район «Сердика» с Протокол от 31.01.2017 г.:

бул.»Сливница»/нечетни номера/ до пл.Сточна гара

Владайска река

ул.»Първа Българска армия» /четни номера/

ул.»Каменоделска»

ул.»История Славянобългарска»

жп.линии до площад «Пред гаров»

бул.»Кн.Мария Луиза»/четни номена/

бул.»Сливница»

IV. График за осъществяване на дейностите за прием в подготвителен и първи клас през учебната 2017/2018 г.:

 

Срок  Дейност
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици  за съответното училище
от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участи ев І-во класиране
02.06.2017 г. 17,00 ч. Обявяване на списъците от І-во класиране
от 05.06.2017 г. до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от І-во класиране
08.06.2017 г. 17,00 ч. Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране
от 09.06.2017до 12.06.2017 г. вкл. Попълване на свободните места от ІІ-ро класиране
13.06.2017 г. 17,00 ч. Обявяване на списъците от ІІ-ро класиране
от 14.06.2017 г. до 15.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от І-ро класиране
16.06.2017 г. 17,00 ч. Обявяване на свободните места за ІІ-то класиране
от 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г. Попълване на свободните места

 V. Документи за участие в класирането: 

  1. Молба/заявление – по образец Заявление-участие-в-класиранетоза 1кл. и ПГ
  2. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по общите и социалните критерии

VІ. Документи  за записване:

  1. Молба/заявление – по образец
  2. Анкетна карта – по образец
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група/оригинал/само за записване в I клас

VІІ. Ден на отворените врати:

6 април 2017 г. от 16,30 до 18,30 часа