АкцентиНовиниПрием на ученици

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година – критерии, прилежащи територии, график

zvЗа учебната 2018/2019 година обявяваме прием за две паралелки в първи клас от по 22 деца, както и за две подготвителни групи – една целодневна и една полудневна, от по 23 деца.

Предлагаме:

  • безплатно чуждоезиково обучение – английски, испански, френски или руски;
  • информационни технологии;
  • извънкласни занимания по интереси – спортни игри, приложни изкуства, театър;
  • лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Пълна информация за приетата от Столичния общински съвет Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите ТУК.

КРИТЕРИИ

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.  47 т. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.  30 т.
Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.  25 т.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.  20 т. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Други деца от семейството, обучаващи се в училището22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
Дете с двама починали родители – 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
Дете с трайни увреждания над 50 %6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
Дете с един починал родител – 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя
Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено детe 3 т.
Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.Копие от удостоверение за раждане на детето.
Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

  ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ ЗА 29. СУ „Кузман Шапкарев“

ул. „Кожарска“ – 1, 2, 6

ул. „Козлодуй“ – 1, бл. 2А, вх. А и Б, 2Б, вх. А и Б, 2В, вх. А и Б, 2Г, 3, 5, 6, 8, вх. А и Б, 7, 9, 10, 11, 12,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 63, вх. А и Б, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73

ул. „Малашевска“ – 1

ул. „Родопи“ – 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

ул. „Сапунджийска“ – 4

ул. „Константин Стоилов“ – 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62

ул. „Панагюрище“ – 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,53,55

бул. „Сливница“ – 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261,263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 301,303,305, 309, 309А

ул.„Рила“ -2, 3, 4, 5А, 5Б, 7А, 8, 10, 12, 14, 16

ул. „Веслец“ – 51, 51А, 51Б, 51Г, 53, 55, 57, 57А, 57Б, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 84, 84В

ул. „Клокотница“ – 2, 4, 6, 8

бул. „Княгиня Мария Луиза“ – 62, 64, 66, 68, 76, 76А, 76Б, 76В, 78 вх. А и Б,80,92

пл. „Лъвов мост“ – 3, 4А, 4Б, 6

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
от 16.04.2018 г.до 16.05.2018 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г.в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.до 07.06.2018 г. вкл.до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г. до11.06.2018 г. вкл.до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.до 13.06.2018 г. вкл.до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г. – в 18.00ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.
от 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.
от 20.06.2018 г.до 14.09.2018 г. вкл. Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град