На фокусНовиниПолезна информацияПрием на ученици

ВАЖНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Стартира новата система за прием в първи клас, която е централизирана и електронна.

Какво трябва да знаят родителите, за да са спокойни, че ще се справят с нововъведенията при кандидатстването?

Предлагаме ви най-важните стъпки и указания.

РЕГИСТРАЦИЯ

 • Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, се регистрират в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) от 19 април до 18,00 часа да 28 май.
 • Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: kg.sofia.bg .
 • В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение № 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
 • В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени училища, което се извършва в ИСОДЗ, ПГУ и I клас или чрез допълнително заявление до директора училището.
 • Екипът на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ ще ви окаже пълно съдействие при регистрацията на вашето дете.

КЛАСИРАНЕ

 • Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.
 • Класиранията се извършват от ИСОДЗ, ПГУ и I клас съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Системата за централизирано електронно класиране – Раздел III „Критерии“, от т. 10.1. до т. 10.11.
 • Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
 • Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията, посочени в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.
 • Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника критерии, и децата се разделят по групите, посочени в РАЗДЕЛ III на Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 • Когато броят на кандидатстващите деца в определена група в РАЗДЕЛ III – от т. 10.1 до 10.4., надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в РАЗДЕЛ III – от т. 10.5 до 10.12.
 • В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.
 • Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне единият от тях е приет.
 • След всяко класиране в ИСОДЗ, ПГУ и I клас се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, група по водещия критерий от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ – от т. 10.1 до т. 10.4., и общ брой точки по допълнителните критерии от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ – от т. 10.5 до т. 10.12., и генерирания случаен номер, в случаите на т. 11 от Системата.
 • След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано.
 • Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
 • В случай, че детето не се запише в училището, в което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.

ЗАПИСВАНЕ

 • Родителите могат да заявят записване на всеки класиран ученик по електронен път през ИСОДЗ, ПГУ и I клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.
 • В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
 • В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището, при условие че родителят/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи.
 • Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
 • При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

УСПЕХ!