АкцентиНа фокусНовиниПрием на ученици

Първи клас с английски език и актьорско майсторство

За предстоящата учебна 2024/2025 година 29. СУ “Кузман Шапкарев” обявява прием за една паралелка в първи клас, целодневно обучение, с избираеми учебни часове по английски език, български език и математика.

Г-жа Анна Дюлгерова ще поеме първи клас

Класен ръководител на най-малките ни ученици ще бъде г-жа Анна Дюлгерова – старши учител в начален етап. Тя е и ръководител на артистичната група за дейности по интереси „Приказките оживяват“, в която бъдещите първокласници ще могат да участват. Повечето възпитаници на г-жа Дюлгерова са медалисти от различни национални състезания.

Кандидатстването и класирането за първи клас се извършват през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на адрес: https://kg.sofia.bg.

В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, задължително попълва в училището по прилежащ район на обхват писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването.

Срокът за регистрация на кандидатурите е от 29 април, когато ще бъдат обявени свободните места, до 18,00 часа на 2 юни. Първото класиране ще бъде обявено на 3 юни 2024 г.

Какво предлагаме:

  • ранно чуждоезиково обучение – английски език;
  • целодневна организация на учебния ден;
  • извънкласни занимания по интереси – театър и приложни изкуства;
  • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;
  • класни стаи с модерно мултимедийно оборудване;
  • безплатна лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Отново ще имаме и полудневна подготвителна група.

Критерии за прием – съгласно Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Раздел III, чл.9

I.ВОДЕЩ КРИТЕРИЙНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
9.1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.За деца с ЕГН -Удостоверява се служебно.
За деца без ЕГН -Документ, доказващ
адресната регистрация,
издаден от службите за административен контрол на чужденците към
Министерството на вътрешните работи.
Първа група – деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.
9.2.Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.
9.3.Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата. 
9.4.Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата. 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

II.ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9.5.Дете с трайни увреждания – с определени 50 и над 50 % вид и степен на увреждане – 6 т.Удостоверява се служебно.
9.6.Дете с един или двама починали родители – 6 т.Удостоверява се служебно.
9.7.Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище – 4 т.Удостоверява се служебно.
9.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.Удостоверява се служебно.
9.9.Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.Удостоверява се служебно.
9.10.Деца-близнаци – 5 т.Удостоверява се служебно.
Ползва се само един от допълнителните критерии по т. 9.9. и т. 9.10.
9.11.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство – 3 т.Заповед за настаняване.
Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 3 т.Заповед за настаняване.
Дете с един неизвестен родител – 3 т.Удостоверява се служебно.
Осиновено дете – 3 т.Съдебно удостоверение.
9.12Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на деца от първа, втора и трета група/.
За деца с ЕГН –
Удостоверява се служебно.
За деца без ЕГН – Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.