АкцентиЗа ученицитеНовини

На вниманието на учениците от гимназиален етап

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ОТ УЧЕНИЦИТЕ В 29 СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ”  

СОФИЯ, 2013 ГОДИНА  

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за получаване на стипендии (Правилата) уреждат реда, условията и финансовите параметри при получаване на ученически стипендии в 29 СОУ„Кузман Шапкарев” в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 2. С Правилата се регламентират:

 1. видът и размерът на получаваните стипендии;
 2. условията, редът и начина за получаване на стипендии;
 3. критерии и условия за класиране на учениците;
 4. сроковете и видовете документи.

Чл. 3. Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година

Чл. 4. Настоящите правила имат за цел:

 1. Гарантиране на обективност и справедливост при отпускане на стипендии;
 2. Мотивиране на учениците за постигане на високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;
 3. Недопускане на дискриминация и неравностойно третиране на ученици при класиране   и получаване на стипендии.

Глава втора

ВИДОВЕ И РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ

 

Чл. 5. /1/ Съгласно периода на получаване ученическите стипендии са месечни и еднократни.

1. Месечните стипендии са:

а)  за постигнати образователни  резултати;

б)  за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

в)   за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

г)    за ученици без родители.

2. Еднократните стипендии са за:

а)  преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

б) постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

/2/ Броят на месечните и еднократните стипендии се утвърждава ежегодно от директора по предложение на специално назначена комисия, съобразно финансовите параметри на субсидията.

Чл. 6. Средствата за еднократни стипендии да не надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

Чл. 7. /1/ Размерът на месечните стипендии по чл.5, ал.1, т.1 „а”– за постигнати образователни резултати – от успех 5,50 до 5,75 – 30 лева; от успех 5,76 до 6,00 – 40 лева .

/2/ Размерът на останалите месечни стипендии по чл.5, ал.1, т.1,  „б”, „в”, „г” се определя на 30.00 лв. месечно.

Чл. 8. Максималният размер на еднократните стипендии се определят в размер на 80 лв. по чл. 5, ал. 1, т. 2 „а” и „б”

Чл. 9. При недостиг на финанси размерът на всички стипендии се намалява пропорционално с процента на общия дефицит.

 

Глава трета

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 

Чл. 10. При условията и по реда на настоящите правила се отпускат стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните и общинските училища;

2. чужденци – ученици в държавните и общинските училища:

a)      с разрешено постоянно пребиваване в страната;

b)      приети, въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

Чл. 11. Учениците нямат право на стипендия, когато:

а)  прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

б) имат допуснати над 5 неизвинени отсъствия;

в) имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

Чл. 12. Стипендиите за постигнати образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

Чл. 13. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и  се изплащат целогодишно.

Чл. 14. /1/ Стипендиите за постигнати образователните резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците.

/2/ За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

Чл. 15. За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за ученици без родители и за еднократните стипендии не се извършва класиране.

Чл. 16. Еднократните стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 2 се отпускат със заповед  на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на Комисията по чл. 21. Заповедта съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.

Чл. 17. /1/ До 50 на сто от сумата по чл. 5, ал. 1, т. 2,.”а” – еднократните стипендии за  преодоляване от ученика на социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование може да се предоставят и  целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

/2/ Разходите, за които се отпускат стипендията по ал. 1 се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 

Глава четвърта

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 18. /1/ На стипендии по чл.5, ал.1, т.1, ”а” – за постигнати образователни резултати, имат право ученици с отличен успех равен или над 5,50 от предходния срок или година, в зависимост от това кога се кандидатства за стипендия /в случая от І учебен срок на учебната 2012 / 2013 г./.

/2/ На стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1,”б” – за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училищно образование, имат право ученици, чийто месечен доход на член от семейството е равен или под минималната работна заплата за страната / в случая периода от м. август 2012 г. до м. януари 2013 г. включително да е под установената за страната минимална работна заплата, определена за последните шест месеца средно месечно – 293,33 лв./ и среден успех не по-нисък от  много добър 4.50  от предходния срок или година, в зависимост от това кога се кандидатства за стипендия /в случая от І учебен срок на учебната 2012 / 2013 г./.

/3/ На стипендии по чл.5, ал.1, т.1, ”в” – за подпомагане на ученици с трайни увреждания, имат право ученици с тежки хронични заболявания и/или трайни увреждания.

/4/ На стипендии по чл.5, ал.1, т.1, ”г” имат право ученици, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под запрещение.

Чл. 19. /1/ На еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 2, ”а” – за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му на образование, имат право ученици при смърт на единия от родителите/настойниците, инцидент, злополука, тежко заболяване в семейството и др.

/2/ На еднократни стипендии по чл.5, ал.1, т.2, ”б” – за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност, имат право ученици, класирани на национални и международни олимпиади и състезания, за ученици с отличен успех – 6,00 и без допуснати неизвинени отсъствия.

Чл. 20. /1/ Класирането за месечна стипендия по чл.5, ал.1, т.1, ”а” – за постигнати образователни резултати се извършва по бал, изчислен по следната формула:

2 пъти /среден успех/ – брой неизвинени отсъствия за периода = общ бал.

/2/ Класирането за месечни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1, . „б” по критериите на чл. 18, ал. 2 се извършва единствено въз основа на средния успех.

 

Глава пета

ПРОЦЕДУРА, СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

Чл. 21. /1/ За изпълнение на дейностите по настоящите правила със заповед на директора се сформира комисия.

/2/ Съставът и задълженията на комисията се определят ежегодно със заповедта по ал.1, като в нея задължително се включват класни ръководители на паралелки от ІX, X, XI и XII клас.

Чл. 22. Правомощията на комисията по чл. 21, ал. 1 са:

   1. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия;

2. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.

Чл. 23. /1/ Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците.

/2/ При отпускане на стипендиите за отличен успех се взима предвид средния успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от предходния срок.

Чл. 24. Класните ръководители представят на Комисията по чл. 21 списък на учениците, по видове стипендия, които отговарят на условията, като удостоверяват с подписа си верността на информацията и прилагат необходимите документи за всеки вид стипендия, съгласно чл. 25 от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 25. /1/ За допускане до класиране за получаване на стипендия по чл.5, ал. 1 и ал. 2 ученикът подава, чрез класния ръководител, до Комисията по чл. 21 необходимите  документи за всеки вид стипендия:

 1. за постигнати образователни  резултати /чл. 5, ал. 1, т. 1, „а“/

– попълва се заявление – декларация по образец на училището, в което е посочен успеха от І учебен срок на учебната 2012 / 2013 година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех – Приложение № 1.

 1. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането /чл. 5, ал. 1, т. 1, „б“/

– попълва се заявление – декларация по образец /Приложение към §3 на ПМС № 33 от 15.02.2013 г./, в което е посочен успеха от І учебен срок на учебната 2012 / 2013 година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ много добър успех – Приложение № 2;

– представят се документи посочени в §1 от Допълнителните разпоредби.

 1. за подпомагане на ученици с трайни увреждания /чл. 5, ал. 1, т. 1, „в“/

„Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората  увреждания.

(изм.  – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) „Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

– попълва се заявление – декларация по образец на училището, в което се посочва заболяването на ученика – Приложение № 3;

– представя се епикриза или решение на ТЕЛК.

 1. за ученици без родители /чл. 5, ал. 1, т. 1, „г“/

– попълва се заявление – декларация по образец на училището – Приложение № 4;

– представя се смъртен акт или документ, удостоверяващ причината за тази стипендия.

5. еднократни стипендии за ученици

5.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование /чл. 5, ал. 1, т. 2, „а“/

– попълва се заявление – декларация по образец на училището, заверено с подписа на класния ръководител  – Приложение № 5;

– представя/т се документ/и, удостоверяващ/и настъпилото обстоятелство.

5.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност /чл. 5, ал. 1, т. 2, „б“/.

– попълва се заявление – декларация по образец на училището, заверено с подписа на класния ръководител  – Приложение № 6;

– представя/т се документ/и, удостоверяващ/и настъпилото обстоятелство

/2/ Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

Чл. 26. /1/ Еднократна стипендия  за един и същ ученик може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

/2/ Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Чл. 27. /1/ Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището.

/2/ Стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 21, ал. 1.

Чл. 28. Когато изплатената стипендия по чл. 17, ал. 1 не е използвана по предназначение или не е представен разходооправдателен документ, получената от ученика сума се възстановява на училището.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление – декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

 

Документи за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

1. Попълва се заявление – декларация по образец . /Приложение към §3 на ПМС № 33 от 15.02.2013 г./

2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца- от м. август 2012 г. до м. януари 2013 г. включително.

3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене / за периода от м. август 2012г. до м.януари 2013 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период /м. август 2012 г. до м. януари 2013 г. включително/.

4. Ако родителите са безработни – сл. бележка за получаваното обезщетение за периода месец август 2012 г. до месец януари 2013 г. включително от Бюрото по труда по местоживеене.
Ако родителите не са регистрирани в Бюрото по труда – трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната сраница, на която има записвания.
Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. август 2012 г. до м. януари 2013 г. включително.

5. Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри, учащи в средни или висши учебни заведения / до 20г./ –  служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода м. август 2012г. до м. януари 2013 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка, удостоверяваща това / за същия период/.

6. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

7. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му

деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

8. Ученици, наказани по решение на Педагагическия съвет, губят право на стипендия за срока на наказанието.

§2. Организацията на дейностите за втория учебен срок на 2012 / 2013 г. е както следва :

–         до 26.04.2013 г. желаещите ученици да получат стипендия следва да подадат в канцеларията на училището до Комисията за стипендии, чрез класния ръководител, Заявление – декларация по образец и другите необходими документи;

–         класните ръководители на Х, ХІ и ХІІ клас да подадат списъци на учениците за месечни стипендии и предложения за еднократни стипендии в срок до 29.04.2013 г.;

–         за еднократни стипендии – заявления ще се приемат целогодишно;

–         за стипендиите по чл. 5, ал .1, т. 1, ”б” се подава Заявление – декларация и документи, удостоверяващи доходи по § 1 от допълнителните разпоредби.

§3. При непълни документи комисията уведомява заявителя, който в 3 (три)дневен срок трябва да отстрани нередностите или да представи допълнителни документи. При неизпълнение на препоръките на комисията, документите няма да бъдат разглеждани.

§4. В случаите на отпусната стипендия въз основа на заявление – декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

§5. Ръководството на училището е длъжно да доведе съдържанието на настоящите правила и всяко тяхно изменение до знанието на педагогическия персонал и учениците в гимназален етап на образование в срок до 3 (три) дни от тяхното приемане или изменение.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§6. Настоящите Вътрешни правила за получаване на стипендии се приемат във връзка с ПМС №33 от 15 февруари 2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършно основно образование, ДВ, бр.17 от 21 февруари 2013г.

§7. Настоящите Вътрешни правила за получаване на стипендии са утвърдени със Заповед № 640 от 12.04.2013г. на директора на 29 СОУ „Кузман Шапакарев”.

§8.  Контролът по изпълнение на тези правила се възлага на  помощник – директора по учебната дейност.

§9. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Приложение 1  

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

 

МАРГАРИТА МИЛЕВА

ДИРЕКТОР

на 29 СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ”

град София