АкцентиЗа ученицитеНовиниПрием на ученици

График на дейностите за 7 клас и прием след 7. клас за учебната 2020/2021 г.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за усъвършенстване и реализация на учениците си, обявяваме прием след завършено основно образование (след 7. клас) в профилите “Софтуерни и хардуерни науки” /steam profile/ и „Физическо възпитание и спорт“ – дневна форма на обучение, както и в профил “Икономическо развитие” – задочна форма на обучение, за учебната 2020/2021 г.

Профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ /steam profile/

1 паралелка                                                      computers-around-globe-300x225

Профилиращи предмети:                                                            

 • Информатика                                                                                      
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профила могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. 29. СУ разполага със съвременна материална база – мултимедийна и компютърна техника.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на Националното външно оценяване след десети клас.

Профил ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1 паралелка                                                                        sports

Профилиращи предмети:

 • Физическо възпитание и спорт
 • Биология и здравно образование

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Резултатът от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Удвоеният резултат от проверка на способностите /спорт/
 • Оценката по физическо възпитание и спорт от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

*Заявления за явяване на изпита за проверка на способностите по спорт се подават от 27 до 29 май 2020 г. до директора на училището, с него се прилага и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Изпитът ще се проведе на 24 и 25 юни 2020г. в 29. СУ /в деня на изпита учениците трябва да представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика/.

Профилът дава възможност за спортно усъвършенстване, придобиване на знания и умения по спортната анимация и утвърждаване на здравословния начин на живот.

Училището ни има дългогодишни традиции в спорта и се гордее с над 100 шампионски купи и медали,  спечелени от ученическите ни отбори по футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис на маса, плуване, бадминтон, шах, колоездене и др.

Профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1 паралелка                                                                                       12-08-15-02631_9

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Руски език

Срок на обучение: 5 години

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. и заповед РД 09 – 2152 / 27.08.2019 г. след завършено основно образование

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт съгласно писмо с изх. № РУО1-7500/31.03.2020 г. на РУО София-град 06.04.-10.04.2020 г. вкл. 
2. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27.05.-29.05.2020 г. вкл.
3. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите  до 08.06.2020 г. вкл.
4. Провеждане на тестове по:

 • български език и литература
 • математика
 • чужд език /по желание на ученика
09.06.2020г., начало 09,00часа 11.06.2020г., начало 09,00часа 17.06.2020 г., начало 09,00 часа
5. Обявяване на резултатите от НВО до 26.06.2020 г. вкл.
6. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт
22.06.2020 г.23.06.2020 г.24.06.-25.06.2020 г. вкл.
7. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26.06.2020 г. вкл.
8. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2020г. вкл.
9. Издаване на свидетелство за основно образование до 03.07.2020 г. вкл.
10. Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03.07.-07.07.2020 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020 г. вкл.
13. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г. вкл.
14. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020 г. вкл.
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г.
16. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-27.07.2020 г. вкл.
17. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г. вкл.
18. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020 г. вкл.
19. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2020 г.
20. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2020 г. вкл.
21. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2020 г. вкл.

 Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език, могат да бъдат подавани и по електронен път в периода от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г.. Заявлението, попълнено от името на ученика се изпраща на електронната поща на училището sou_29@abv.bg. То ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящия номер на документа.

Бланка на заявлението: заявление_за_полагане_на_изпит_НВО_по_чужд_език_7_клас

Заповед на Министъра на образованието за дейностите за НВО и прием сед 7 клас:

заповед №РД 09-2152-27.08.2019г. на МОН график на дейностите

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – от 8,00 до 18,00 часа

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за профил „Спорт“.

Заявление за участие във втори етап на класиране