На фокусНовиниПрием на ученици

Първи клас с английски език

За предстоящата учебна 2023/2024 година 29. СУ “Кузман Шапкарев” обявява прием за една паралелка в първи клас, целодневно обучение, с избираеми учебни часове по английски език, български език и математика.

Кандидатстването и класирането се извършват през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на адрес: https://kg.sofia.bg.

В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, задължително попълва в училището по прилежащ район на обхват писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването.

Срокът за регистрация на кандидатурите е от 24 април до 18,00 часа на 4 юни 2023 г.

Какво предлагаме:

  • ранно чуждоезиково обучение – английски език;
  • целодневна организация на учебния ден;
  • извънкласни занимания по интереси – приложни изкуства, театър, танци;
  • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;
  • класни стаи с модерно мултимедийно оборудване;
  • безплатна лятна занималня;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

Отново ще имаме и полудневна подготвителна група.

Критерии за прием – съгласно Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Раздел III, чл.9

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта група
9.1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в ИСОДЗ. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.За деца с ЕГН – удостоверява се служебно. За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
9.2.Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в ИСОДЗ.
9.3.Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в ИСОДЗ.
9.4.Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатули) в ИСОДЗ.


Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9.5.Дете с трайни увреждания – с определени 50 и над 50 % вид и степен на увреждане – 6 т.Удостоверява се служебно
9.6.Дете с един или двама починали родители-  6 т.Удостоверява се служебно
9.7.Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.Удостоверява се служебно
9.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.Удостоверява се служебно
9.9.Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.Удостоверява се служебно
9.10Деца близнаци – 5 т.Удостоверява се служебно
Ползва се само един от допълнителните критерии по т.9.9 и т.9.10
9.11.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство – 3 т.

Дете, настанено за отглеждане в семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето – 3 т.
Заповед за настаняване
 Дете с един неизвестен родител – 3 т.Удостоверява се служебно
 Осиновено дете – 3 т.Съдебно удостоверение
9.12Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на деца от първа, втора и трета група/
За деца с ЕГН – удостоверява се служебно. За деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

Прилежащият район на 29. СУ “Кузман Шапкарев” е описан в прикачения файл.

.