Полезна информация

Задължения на родителите и учениците в условията на COVID-19

Във връзка с осигуряването на безопасна и спокойна среда за обучение в 29. СУ са приети допълнения към Правилника за устройството и дейността на училището (ПУДУ), които са съобразени с издадените от МОН и МЗ Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Задължения и отговорности на родителите

Чл. 63а

В условията на извънредна епидемична обстановка родителят е длъжен:

 1. да мотивира детето си да спазва правилата и мерките за хигиена и безопасност в училище;
 2. да осигури предпазна маска, с която детето му да посещава училище;
 3. да не допуска явяването на детето си в училище, ако то има един или повече от следните симптоми: повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.
 4. при отсъствие на детето му от училище по здравословни причини да удостовери това със съответния медицински документ от личния лекар;
 5. да се отзове незабавно в училище при сигнал, че детето му проявява един или повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.);
 6. в случай на положителен резултат от тест за COVID-19 на ученик или друг член от семейството да информира незабавно класния ръководител и директора на училището;
 7. при преминаване към обучение в електронна среда от разстояние да осигури пълноценното участие на детето си в учебния процес; ако има затруднения при достъпа до електронните платформи и ресурси, използвани в този тип обучение, да информира своевременно класния ръководител;
 8. при наличие на здравословни причини, които не позволяват детето му да се обучава в дневна присъствена форма (в т.ч. и ако родител/настойник попада в рискова група), да удостовери това с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето;
 9. ако детето му или друг член на домакинството е в рискова група, да информира ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължения и отговорности на учениците

Чл. 65а

В условията на извънредна епидемична обстановка ученикът е длъжен:

 1. да носи защитна маска на лицето си, като се допуска изключение в следните случаи:

 • в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
 • за учениците от предучилищните групи;
 • за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
 • за деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и
  становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
 • за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;
 • в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;
 • в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

 • При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.
 • 2. да спазва лична хигиена – миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих/спорт на открито, при кихане и кашляне;

  3. да не влиза в стаите на други класове;

  4. да спазва дистанция от другите ученици и учителите в класната стая и в т. нар. критични зони – коридори, стълбища, тоалетни, столове, бюфети;

  5. да информира своевременно класния ръководител, друг учител или медицинското лице в училище при наличие на един или повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.)

  6. при преминаване към обучение в електронна среда от разстояние да участва пълноценно в учебния процес; ако има затруднения при достъпа до електронните платформи и ресурси, използвани в този тип обучение, да информира своевременно класния ръководител.

  Eкипът ни е създал всички необходими условия за изпълнение на препоръките от МОН и МЗ. Опазването на здравето е наша обща отговорност.