Проекти

Групи по проект „Образование за утрешния ден“, учебна 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 г. в 29. СУ“Кузман Шапкарев“ са организирани 2 клуба по интереси за повишаване на дигиталните компетентности по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:

„Дигиталните технологии и аз“ с ръководител Надя Гецова;

„Дигитален свят“ с ръководител Борис Мангалов.