Бележити датиНовини

Международен ден на хората с увреждания

През 1992 г. Генерална асамблея на ООН обяви 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. На този ден в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията им на живот.

Член 26 от Хартата за основните права на ЕС признава правото на хората с увреждания да „се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността“. Хората с увреждания днес представляват над 15% от населението на ЕС.

Хората с увреждания имат същите права като всички други граждани в Европа. Европейският съюз осъзнава, че множество въпроси, свързани с хората с увреждания, се нуждаят от особено внимание, за да могат тези хора да се възползват от правата си. Основната цел е да им се даде възможност да изпълняват гражданските си роли и отговорности и да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си като хората без увреждания. Необходимо е да се осигурят равни условия на достъп и приобщаване. В този контекст достъпът до дългосрочни грижи и помощните услуги са приоритети от голямо значение. Други фактори които трябва да се вземат предвид са компенсирането на уврежданията, осигуряването на рехабилитация, свеждането до минимум на икономическите и социалните последици от уврежданията, здравните неравенства. Намаляването на социалното изключване, премахването на пречки и бариери, улесняването на мобилността и използването на информационните технологии са сред най-важните цели в тази област.

29  СОУ  „Кузман Шапкарев“  подкрепя кампанията за толерантност към хората с увреждания – „Малко за теб означава много за друг!“