АкцентиНовиниПроекти

БНТ представи европейските проекти в 29. СУ

БНТ излъчи репортаж за европейските проекти, по които работи 29. СУ “Кузман Шапкарев”. В предаването “Денят започва” ученици и учители представиха резултатите и постиженията ни при реализирането на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”.

29. СУ „Кузман Шапкарев“ работи по проекти от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ вече 6 години.

Започнахме през учебната 2016/2017 г. със 7 групи по проект „Твоят час“, който стимулираше дейностите по интереси – “Графичен компютърен дизайн“, „Компютърна графика“, „Космос“, „Млад журналист“, „Умея да общувам“, „Как да успеем по математика“, „Спортни игри“.

През учебната 2018/2019 г. продължихме с проект „Подкрепа за успех“ с акцент върху преодоляване на обучителните затруднения и пропуските на учениците по различни предмети. От тогава до сега в 29. СУ са организирани общо 39 групи за допълнително обучение от I до XII клас – по български език и литература, математика, информационни технологии, философия, човекът и природата. Над 80% от учениците, включени в този проект, успяха да повишат успеха си и да се представят достойно на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити.

Тази учебна година занятията по проект „Подкрепа за успех“ са за преодоляване на затрудненията и пропуските само по български език и литература и по математика. Сформирани са 6 групи – две в начален етап (III и IV клас ), две в прогимназиален етап (V и VI клас), една в първи гимназиален етап (X клас) и една във втори гимназиален етап (XI клас).

Благодарение на финансирането по проекта осигурихме на учениците от групите безплатни помагала и учебни материали. Това също допринесе за повишаване на възможностите и мотивацията им за учене.

През 2021 г. учителите, работещи по „Покрепа за успех“, преминаха обучение за прилагане на Инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

Паралелно с „Подкрепа за успех“ през 2020 г. започнахме да работим и по проект „Образование за утрешния ден“, насочен към повишаване на дигиталните компетентности на учениците под формата на извънкласни дейности. За 2 години общо 48 ученици се включиха в сформираните клубове по този проект и разшириха своите умения за работа в електронна среда. Децата създават мултимедийни презентации, клипове и виртуални изложби, които представят в YouTube канала на 29. СУ. Популяризирането на тези дейности повишава интереса към STEM профила ни „Софтуерни и хардуерни науки“ след 7. клас. По проект „Образование за утрешния ден“ училището получи лаптопи и интерактивен дисплей.

Мобилни устройства за ученици и учители получихме и по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който стартира в края на миналата учебна година. Целта на този проект е да подпомогне обучението от разстояние в електронна среда в условията на извънредна епидемична обстановка. 15 учители бяха обучени за създаване и прилагане на различни електронни ресурси. 20 ученици, предимно от начален и прогимназиален етап, получиха допълнителна подготовка за работа в платформата Teams преди онлайн обучението. През октомври и ноември всички ученици, които нямаха лични технически устройства за достъп до интернет, получиха таблети или лаптопи. Този проект ни помогна да пренесем бързо учебните часове в електронна среда и да реагираме адекватно на потребностите на децата.

29. СУ „Кузман Шапкарев“ участва и в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, който е насочен към ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Чрез него получихме възможност да закупим оборудване и дидактически материали за допълнителна подкрепа за личностно развитие. Със средствата, осигурени по проекта, и с дофинансиране от бюджета на училището създадохме център за подкрепа за личностно развитие, в който учениците със СОП получават внимание и грижи от ресурсен учител, логопед и психолог. Започнаха и обучения на педагогически специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Предстои трима учители да се включат в проекта с иновативни подходи в обучението на 7 ученици със СОП от начален и прогимназиален етап.

С помощта на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 29. СУ„Кузман Шапкарев“ успява:

  • да обнови материално-техническата си база;
  • да утвърди STEM профила „Софтуерни и хардуерни науки“;
  • да мотивира и подпомага учениците в тяхното обучение;
  • да осигурява възможности за развитие на учителите.