Новини

Проект “Подкрепа за приобщаващо образование”

През учебната 2021/2022 г. 29. СУ „Кузман Шапкарев“ се включи в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, насочен към ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. Чрез него получихме възможност да закупим оборудване и дидактически материали за допълнителна подкрепа за личностно развитие. Със средствата, осигурени по проекта, и с дофинансиране от бюджета на училището създадохме център за подкрепа за личностно развитие, в който учениците със СОП получават внимание и грижи от ресурсен учител, логопед и психолог. Започнаха и обучения на педагогически специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Предстои трима учители да се включат в проекта с иновативни подходи в обучението на ученици със СОП от начален и прогимназиален етап.