За ученицитеНовини

Важно! Заповед за организиране на дейности с учениците за периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

 

29.СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ

1202 София, р-н “Сердика”, ул. “Г. С. Раковски” № 20;

тел./факс 8 31 30 20, 8 31 91 19, 8 31 01 70

www.sou29.com; email: sou_29@abv.bg

 

 

 

             З  А  П  О  В  Е  Д

                 РД-805/ 09.04.2020 год.

 

На основание чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31.ал.1, т. 1, 2, 3 , 4, 6, 15, 24, 25, 26, 27 и 34, от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. дв. бр.61 от 2 август 2019г., Заповед № РД-09/746/ 08.04 2020 год. на Министъра на образованието и науката, заповед на Министъра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на страната и Указания на Министъра на образованието и науката за организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април,  във връзка с преустановяването на присъствената форма на обучение и преминаване към дистанционна форма на обучение

 

I.ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-750/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-755/25.03.2020 г., заповед № РД-758/30.03.2020 г. и заповед № РД-801/06.04.2020 г. за дистанционно обучение в електронна среда и заповед № РД-771 за седмично разписание на часовете на 12.клас за времето 13.04-15.04.2020 г. на директора на 29.СУ „Кузман Шапкарев“ в частта организация на работата на педагогическите специалисти за периода 13-16 април 2020 година  със следните указания:

 

 1. Педагогическите специалисти по своя преценка за посочения период (13 – 16 април 2020 г.) могат:
 • Да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици при необходимост, като предварително осъществят връзка със същите и техните родители и ги поканят в определеното за консултации от тях време по подходящ начин. С оглед недопускане на дублиране формите на консултации по различни учебни предмети, е препоръчително спазване на часовете в установеното седмично разписание или изрично уговорено удобно време и за двете страни;
 • Да насърчат учениците да ползват допълнителни образователни ресурси, свързани с обогатяване кръгозора в конкретната предметна област чрез насочването им за ползване на различни електронни източници и електронните ресурси, публикувани на сайта на училището;
 • Да организират разтоварващи дейности по интереси, съобразно потребностите на учениците, предварително обмислени и тематично обвързани и представени на директора за одобрение;
 • Да предоставят платформи за провокиране интереса на учениците към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др.;
 • Да насочат учениците към образователни филми, като обсъждането им стане след покана от учителя в определен за екипната работа час;
 • Да организират проектно-базирано обучение чрез поставяне на индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и др.;
 • Да организират дейности за допълнителна психологическа подкрепа с цел преодоляване на тревожността от социалната изолация;
 • Да насочат вниманието на учениците и родителите към ползване на електронните ресурси.
 1. Заместник -директорът по учебната дейност съдейства да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска дублиране на дейности и ангажиране на учениците от различни педагогически специалисти.
 2. Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.
 3. Не се допуска претоварване на учениците с часове за консултации и възлагане на домашни работи или допълнителни задачи.
 4. Работните часове за допълнителни дейности се нанасят в електронния дневник с темата, която е организирана, което удостоверява отработеното време.
 5. По указания на министъра на образованието и науката по своя преценка всеки педагогически специалист може да подаде молба за ползване на платен годишен отпуск от 13 до 16 април, чрез електронно заявление на електронната поща на училището sou_29@abv.bg
 6. За учениците от 12.клас до 15.04.2020 г. е в сила заповед на директора № РД-771/01.04.2020 г. с времетраене на часовете от 20 минути и междучасия по 10 минути. На 16.04.2020 г. класните ръководители да организират и представят за координация на зам.директора график за дейностите по организация на консултиране при необходимост и провеждане на час на класа на учениците във връзка с  кариерното им ориентиране.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, учениците и родителите, касиера и  счетоводителя на сайта на училището и в електронния дневник за изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

Директор на 29.СУ

“Кузман Шапкарев”

Маргарита Милева

…………………………………

Заповед на Директора на 29. СУ за периода 13-16.04.2020 г.