Полезна информация

250 лв. помощ за осмокласници

Семействата, чиито деца ще са в VIII клас през идната учебна година, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 250 лв., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Изключения ще се прави за деца с трайни увреждания, с един жив родител, както и за настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства.

Със средствата може да се покрие част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи или др.

Помощта е обвързана с посещение на училище, като се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

Очаква се помощите да достигнат до над 40 000 семейства. Тя е още един инструмент за намаляване на отпадащите след VII клас деца.